Ga voor Gezondtijd!

[for English translation, please scroll down]

Over ons


Gezondtijd! is een samenwerkingsverband tussen een aantal activisten voor een gezonder tijdenbeleid in Nederland: Platform Betere Tijden (voorheen B-Society NL), Standaardtijd en Stop de zomertijd, de klok moet terug (petitie al meer dan 63.000 keer ondertekend) 


Naar aanleiding van het EU voorstel ‘Europese richtlijn einde klokschakelingen’ en de vaak op sentiment berustende discussies rondom dit thema hebben wij de krachten gebundeld om de nieuwe wetenschappelijke inzichten in dit complexe thema en haar brede maatschappelijke impact onder de aandacht te brengen.


Klokschakelingen en tijdzone hebben een brede maatschappelijke impact


Wij zijn uitgenodigd op de diverse expertsessies 'Einde klokschakelingen’ die het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gehouden heeft van oktober 2018 tot juni 2019. Op 15 augustus hebben wij onze position paper 'Timing is everything' aangeboden en toegelicht bij BZK. Deze hebben zij ter kennisgeving doorgestuurd aan het RIVM en ministerie van Volksgezondheid (VWS)


Conclusies RIVM


Op 15 oktober 2019 concludeert het RIVM in haar rapport ‘Standaardtijd, zomertijd en gezondheid’ duidelijk:


klokschakelingen zijn ongezond


Volgens het RIVM is standaardtijd (UTC+1) beter voor de volksgezondheid dan de ‘zomertijd’ (UTC+2) en het zou nóg beter zijn als Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) hanteert.


Dit advies komt overeen met de conclusies van onze position paper, waarin wij uitleggen waarom afstappen van de klokschakelingen en overgaan op de eigen tijdzone


ook voor de rest van West-Europa een win-win oplossing is. [For our English readers]


About us


Gezondtijd! ('Health time!' - a Dutch play on words referring to 'gezondheid' = health and 'tijd' = time) is a collaboration between several activists for a healthier time policy in the Netherlands: Better Times Platform (formerly B-Society NL), Standard time and Stop the summertime, the clock has to turn back (including a petition with over 60.300 signatures)


In response to the EU proposal 'European directive on discontinuing seasonal changes of time' and the usual sentiment-based discussions on this topic, we have joined forces to draw attention to the new scientific insights into this complex issue and its broad social impact.


DST-changes and time zone have a broad social impact


We have been invited to the various DST expert sessions that the Ministry of the Interior (BZK) held from October 2018 to June 2019. On August 15th we presented and explained our position paper 'Timing is everything’ to BZK officials. They forwarded our paper for notification to the Royal Institute For Public Health and Environment (RIVM) and the Ministry of Health, Welfare and Sports (VWS). 


RIVM conclusions


On October 15th 2019, the Dutch Royal Institute For Public Health and Environment (RIVM) clearly concludes in its report 'Standard time, summer time and health':


DST-changes are unhealthy


According to the RIVM, standard time (UTC + 1) is better for public health than "summer time" (UTC + 2) and it would be even better if the Netherlands used its own geographical time zone (UTC).


This advice corresponds with the conclusions of our position paper, in which we explain why abolishing DST-changes and switching to your own time zone is


also a win-win solution for the rest of Western Europe.


Want to know more? You can read the index of our position paper here and a list of interesting articles and research from our references under Resources. Our paper (soon available in English!) can be downloaded from the sidebar to the upper right.